Name Affiliation
Ferran Diego
ALEXANDROS KARATZOGLOU
Ioannis Arapakis Telefonica
Nicolas Kourtellis Telefonica I+D
Enrique Frias Telefonica Research
Kleomenis Katevas Telefonica Research
Jordi Luque Telefonica Research
Andra Lutu (Administrator) Telefonica Research
Souneil Park Telefonica Research
Diego Perino (Administrator) Telefonica Research
Martin Pielot Telefonica Research
Carlos Segura Telefonica Research
Joan Serrà Telefónica Research