Name Affiliation
Ioannis Arapakis Telefonica
Ferran Diego
Enrique Frias Telefonica Research
ALEXANDROS KARATZOGLOU
Nicolas Kourtellis Telefonica I+D
Jordi Luque Telefonica Research
Andra Lutu Telefonica Research
Souneil Park Telefonica Research
Diego Perino (Administrator) Telefonica Research
Martin Pielot Telefonica Research
Carlos Segura Telefonica Research
Joan Serrà Telefónica Research